divendres, 30 de gener del 2015

Una proposta metodològica d'anàlisi literària. El comentari de text literari

Per dur a bon port l'expressió del comentari d'un text, primer que tot cal internar-s'hi fent-ne lectura tants cops com convengui fins abastar un nivell de comprensió raonable. Ja no cal dir que els diccionaris són un aliat constant per aconseguir-la, cap paraula no pot ser deixada de banda si no volem errar en la interpretació recta del text. 

Llavors, s'imposa una segona fase de recerca d'informació per aproximar-nos-en: cal acostar-se culturalment al moment o època de la producció, a l'autor, a la seva obra global i, en darrer lloc, a l'específica d'on prové el text en qüestió. 
Amb aquests elements podrem contextualitzar la interpretació posterior, de manera que procedim a la redacció pautada --recorda que elaboram un text de comentari, un text acadèmic, que és un text planificat--  d'allò que hem anomenat l'eix de producció.

La tercera fase de l'anàlisi la dedicam a establir l'organització del text (estructures significatives: nuclis o parts). Aquest nivell significatiu o semàntic de coherència i cohesió ens ajudarà a captar com el text diu el que diu.

Aprofitarem per deixar-nos ja constància dels elements o recursos apreciats que incideixen a tot nivell lingüístic en allò que anomenam la funció poètica (recursos expressius, literaris o retòrics).

La quarta fase del comentari  s'acostarà ja als processos d'interpretació de contingut per determinar la formulació del tema o què diu el text.
(En posts anteriors hem facilitat eines per al comentari mètric i retòric de textos. Tanmateix, al final d'aquest afegim uns altres dispositius referits a aquests aspectes de l'anàlisi formal.)

La cinquena fase abordarà el comentari formal, seguint les parts de l'estructura, des del punt de vista fonètic, morfosintàctic, lexicosemàntic. Aleshores esmentarem per què el text diu el que diu de la manera que ho diu, recurs a recurs, segons dèiem en la tercera fase.

Finalment, cal fer un balanç de conjunt a manera de conclusió.FIGURES RETÒRIQUES
ESTROFISME I COMPOSICIÓ POÈTICA

dimecres, 28 de gener del 2015

Categoria, estructura i funció. Bases conceptuals per a l’estudi d’una sintaxi

Cal distingir bé alguns conceptes: categoria, estructura i funció. També, entre les nocions de paradigma i sintagma. Entre substància, forma i valor. Entendre com algunes categories poden actuar, en la seqüència, com si fossin una de diferent: transcategorització. Abordem el capítol de la sintaxi i la seva descripció.

divendres, 16 de gener del 2015

Del sistema als subsistemes 1: fonologia

Ja sabem que llengua és un sistema de signes i de regles propi d'una determinada comunitat d'usuaris. Ara es tracta d'abordar les unitats lingüístiques --els signes-- amb un cert criteri, nivell a nivell, subsistema a subsistema. El primer serà el que fa referència als sons de la llengua, la fonologia.