dijous, 26 de març del 2015

Comentari de text: Jordi de Sant Jordi

Des de bon principi de curs que hem estipulat la pràctica del comentari de text literari almenys en tres nivell d'acostament: a) a l'eix de producció, que ens dota del marc sociohistòric en què el text és creat i ens el contextualitza dins l'obra general del seu autor; b) a la forma amb què el text es concreta davant del receptor (adscripció de gènere, especificitats expressives i recursos literaris; i c) als continguts que la susdita forma vehicula, cosa que suposa fer-ne una paràfrasi interpretativa mentre comentem la incidència de certes figures retòriques característiques. Aquest no era el primer comentari de text literari en vers, per tant, era de tot punt necessari deturar-se en l'explanació dels recursos fònics i morfosintàctics que impliquen la mètrica, abans d'acostar-se a aspectes d'estructura de comunicació i contingut com ara la veu poètica, el pretext, l'anècdota, el tema i d'altres aspectes de sentit observables. Vet aquí seguidament unes orientacions perquè contrastis el teu comentari.

divendres, 20 de març del 2015

Els connectors

Gramaticalment, les peces que serveixen per unir d'altres se'n diuen connectors o nexes. Les preposicions són nexes que connecten sintagmes de dins de l’estructura oracional. Enllacen parts de l'oració. A un nivell superior del segment lingüístic, les conjuncions són també nexes, però ja uneixen o connecten proposicions senceres.

dijous, 19 de març del 2015

Les perífrasis i els verbs modals

Els matisos que en altres llengües s'expressen amb aspectes del verb, en català es transmeten amb perífrasis verbals o verbs modals, com per exemple "començo a estudiar", "acostumava a beure massa" o "continua dormint" per indicar una acció incoativa, reiterativa o continuativa. En el següent diagrama teniu una síntesi ben completa dels valors diversos amb exemples


dimecres, 18 de març del 2015

Del sistema als subsistemes 2: morfosintaxi

D'una seqüència lingüística cal saber destriar mot a mot el valor gramatical, les categories gramaticals (vegeu un post anterior), però també la resta de nivells d'agrupació en unitats superiors (sintagmes, seqüències oracionals). És, justament, en aquest tema que repassarem com és de fàcil, a partir de la reflexió i l'aplicació de quatre regles (les regles de reescriptura de la gramàtica transformacional), dominar la sintaxi de les seqüències lingüístiques més enrevessades.
    Aquí s'expliquen els tipus de predicats i les seves expansions. Posau molt atenció a l'anomenada Teoria de les òrbites, que fa una síntesi de totes les possibilitats al respecte.